przepisy

Regulamin Rajdowej Ligi Mazowsza samochodów RC (2023)

1. Rajdowa Liga Mazowsza
2. Prawa i obowiązki zawodnika Rajdowej Ligi Mazowsza
3. Zgłoszenie
4. Koszt udziału
5. Rejestracja, badania i kontrole techniczne
6. Odcinki specjalne i etapy rajdu
7. Park zamknięty i strefa serwisowa
8. Listy Startowe i Funkcje
9. Rozkładanie i Składanie Trasy
10. Zapoznanie z trasą
11. Kary czasowe i wykluczenia z rajdu
12. Rywalizacja w klasach
13. Punktacja zawodników
14. Sędziowanie
15. Kolegium arbitrażowe 
16. System SUPER RALLY
17. Protesty
18. Regulacje techniczne
19. Pozostałe postanowienia
Aneks do przepisów spowodowany wprowadzeniem klasy ROOKIE

 

1.    Rajdowa Liga Mazowsza

Rajdowa Liga Mazowsza [RLM] – w sezonie 2023 cykl 7 rund rajdowych [zwanych dalej również rajdami] dla modeli samochodów zdalnie sterowanych w podziałce 1:10 z napędem elektrycznym. Poniższe zapisy stanowią regulamin Rajdowej Ligi Mazowsza. Zgłaszając chęć uczestnictwa w dowolnej z rund, a następnie dopełniając formalności rejestracyjnych zawodnik jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zapisów.
Organizatorem Rajdowej Ligi Mazowsza jest społeczność skupiona wokół portalu internetowego RajdyRC.eu

 

2.    Prawa i Obowiązki Uczestnika Rajdowej Ligi Mazowsza

Zawodnik startujący w rundach Rajdowej Ligi Mazowsza ma prawo do:
– równego i sprawiedliwego traktowania,
– zgłaszania wszelkich nieprawidłowości zaobserwowanych podczas trwania rajdu oraz skarg na zasadach określonych w pkt 17 niniejszego regulaminu,
– pomiaru czasu przejazdów (w przypadku dopuszczenia do rajdu), prezentacji jego wyników na zakończenie rajdu oraz publikacji na stronie internetowej www.RajdyRC.eu.

Zawodnik startujący w rundach Rajdowej Ligi Mazowsza zobowiązuje się do:
– Przestrzegania regulaminu w jego części sportowej jak i technicznej, rywalizacji w duchu fair play, dopełnienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem i rejestracją udziału w zawodach, badaniem kontrolnym modelu oraz wpłaceniem wpisowego (koszt uczestnictwa w rajdzie ponoszony solidarnie przez wszystkich zawodników w celu pokrycia wydatków poniesionych na organizację sezonu RLM),
– Dostarczenia modelu do badania kontrolnego na każde wezwanie sędziów, uczestniczenia w odprawie zawodników przed startem rajdu, jak również przed startem do pierwszego OS’u każdego etapu, jeśli taka ma miejsce,
– Przestrzegania zasad poruszania się po terenie rajdu określonych przez Organizatora,
– Zachowania porządku w miejscu rajdu (wszelkie zanieczyszczenia, odpady należy zabrać ze sobą, nie wolno niszczyć zieleni, ani zastanej infrastruktury),
– Przestrzegania harmonogramu rajdu,
– Uzyskania wpisu czasu przejazdu od sędziego czasowego do Karty Drogowej i/lub Elektronicznego Systemu Pomiarowego po każdym zakończonym przez zawodnika OS’ie,
– Serwisowania modeli według zasad wskazanych przez Organizatora,
– Zapoznania się z regulaminem uzupełniającym rundy i jego przestrzegania, jeżeli taki został stworzony i wysłany na adres e-mail, z którego dotarło zgłoszenie na rajd,
– Nieużywania środków odurzających w miejscu rajdu,
– Pomocy w rozkładaniu i składaniu trasy rajdu.

Niezastosowanie się do obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu i/lub poleceń wydanych przez Organizatorów RLM będzie skutkować upomnieniem lub w szczególnych przypadkach wykluczeniem z rajdu powiązanym z anulowaniem uzyskanego do tego czasu wyniku.

 

3.    Zgłoszenie

Zawodnik chcący wziąć udział w rundzie RLM jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego udostępnianego w formie elektronicznej w informatorze rajdu publikowanym na stronie internetowej www.RajdyRC.eu
Zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza.
Informatory publikowane są najpóźniej 7 dni przed rozegraniem rundy RLM i wskazują jednoznacznie termin nadsyłania zgłoszeń. Zawodnicy, którzy nie dopełnią formalności zgłoszenia w wyżej wskazany sposób nie będą mogli wziąć udziału w rajdzie.
Jeżeli po zgłoszeniu zaistnieje okoliczność uniemożliwiająca zawodnikowi wystartowanie w rajdzie, to należy o tym powiadomić Organizatora (adres e-mail i numer telefonu podane w informatorze).
W przypadkach szczególnych Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia podając powód.

 

4.    Koszt udziału

Każda runda organizowana jest ze środków zawodników. Na koszty składa się m.in. koszt elementów trasy, wykonania elementów stałych (mostek, podesty), jej zabezpieczenia, wykonanie naklejek, Kart Drogowych, koszt transportu materiałów na miejsce rajdu, oraz pozostałe. Koszt organizacji każdej rundy RLM ponoszony będzie solidarnie przez wszystkich uczestników. Wielkość składki podawana będzie każdorazowo w Informatorze Rajdu.
Środki te w całości przeznaczane będą na w/w cele.

 

5.    Rejestracja, badania i kontrole techniczne

Rejestracja oraz wyrywkowe badania kontrolne modelu odbywają się w miejscu rajdu (Biuro Rajdu) o godzinie wskazanej w informatorze rajdu. Dopuszczenie do rajdu każdego zawodnika, następuje po rejestracji, opłaceniu kosztu uczestnictwa i pozytywnym przejściu ewentualnego badania kontrolnego modelu danego zawodnika.
Do badania kontrolnego model należy dostarczyć czysty, suchy, kompletny, ze zdemontowaną karoserią i osłoną elementów podwozia, jeżeli taka istnieje. W przypadku zastrzeżeń związanych ze specyfikacją techniczną modelu zawodnik może zostać dopuszczony do rajdu, ale nie być klasyfikowany lub nie zostać dopuszczony do startu.

Podczas rejestracji zawodnik otrzymuje:
– Kartę Drogową, którą musi mieć cały czas przy sobie oraz okazywać ją sędziemu czasowemu po ukończeniu każdego OS’u lub elektroniczny identyfikator zawodnika, który po ukończeniu każdego OS’u przykłada do czytnika wskazanego na odprawie przed starem rajdu,
– naklejki na model, które należy umieścić zgodnie z wymaganiami określonymi przez Organizatora rundy – (w tym reklamy sponsorów),
– wskazówki dotyczące serwisowania w formie ustnej lub jako odrębne materiały
Po dokonaniu rejestracji model należy niezwłocznie odstawić do parku zamkniętego.

W czasie trwania rajdu zespół sędziowski może ponownie przeprowadzić kontrolę techniczną modelu. Jeśli w jej trakcie zauważone zostaną zmiany powodujące niezgodność modelu z regulaminem RLM, zawodnik zostanie wykluczony z rajdu.

W przypadkach szczególnych zawodnik może nie zostać dopuszczony do udziału w rajdzie. Decyzję taką może podjąć Organizator rajdu po posiedzeniu kolegium arbitrażowego, komunikując ją niezwłocznie zawodnikowi z podaniem powodu. w takim przypadku koszt uczestnictwa jest w całości zwracany.

 

6.    Odcinki specjalne i etapy rajdu

Rajd składa się z minimum 4, a maksimum 20 odcinków specjalnych. Kolejność startowa i czas startu dla pomiaru zautomatyzowanego do każdego z OS’ów ustalana jest przez Organizatora rundy na minimum 5 minut przed planowanym startem pierwszego zawodnika. Jeśli planowany start pierwszego zawodnika ma odbyć się w czasie krótszym niż 5 min, potrzebna jest zgoda wszystkich zawodników.
Kolejny model według listy startowej musi być gotowy do startu - aparatura i model muszą być włączone – w momencie odliczania do startu modelu poprzedniego.
Czas przejazdu modeli mierzony jest stoperem przez sędziego czasowego lub inną metodą pomiaru wybraną przez Organizatora pod warunkiem, że zapewni ona dokładność pomiaru 0,1 sek. Rozpoczęcie pomiaru rozpoczyna się w momencie: 1# wydania komendy „Start” przez sędziego czasowego, 2# po przekroczeniu punktu startowego w przypadku zautomatyzowanego pomiaru lub 3# o określonym czasie startu podanym przed startem OS’u, a kończy się po przekroczeniu linii mety przez zawodnika. Do czasu przejazdu mogą zostać doliczone kary czasowe nałożone na zawodnika przez sędziego czasowego. w przypadku popełnienia falstartu zawodnik otrzymuje karę czasową.
Zawodnik sterujący modelem przemieszcza się wzdłuż OS podążając za swoim modelem, starając się nie niszczyć trasy oraz uwzględniając swoje bezpieczeństwo.
Zawodnik samodzielnie serwisuje swój model. Model, który opuścił trasę lub nie może pokonać przeszkody, powinien zostać ustawiony ponownie na trasie tak, by mógł kontynuować jazdę i aby nowe miejsce ustawienia nie skróciło pozostałego do pokonania dystansu do mety. Zawodnik do poprawienia modelu może używać tylko rąk. W przypadku zawodników, którzy ze względów niezależnych (choroba lub inne zdarzenie losowe) nie są w stanie samodzielnie serwisować modelu, sędziowie mogą na prośbę zawodnika dopuścić do serwisu innego uczestnika rajdu lub pozwolić na serwisowanie modelu przy pomocy nóg. Decyzja taka wydawana jest dla każdego rajdu osobno.
Zawodnicy w wieku poniżej 12 lat zgłoszeni jako Junior mogą korzystać z pomocy serwisantów w przypadku problemów z samodzielnym serwisem modelu.
Jeżeli model zawodnika nie jest w stanie ukończyć jazdy na OS’ie stosuje się przepisy o Super Rally.

 

7.    Park zamknięty i strefa serwisowa

Park zamknięty (Parc Ferme) to miejsce wyznaczone przez Organizatora, w którym przebywają modele biorące udział w rajdzie. Modele znajdują się w nim od momentu rejestracji zawodnika do czasu oficjalnego rozpoczęcia rajdu, po jego oficjalnym zakończeniu na czas porządkowania miejsca rajdu oraz na każde wezwanie Organizatora.
W parku zamkniętym obowiązuje całkowity zakaz dokonywania jakichkolwiek czynności przy modelu. Każde działania zawodnika przy modelu w parku zamkniętym skutkują nałożeniem kary regulaminowej lub, po rozpatrzeniu wniosku przez kolegium arbitrażowe, dyskwalifikacją zawodnika.

Strefa serwisowa to miejsce dokonywania napraw znajdujące się w obrębie terenu rajdu (dowolne miejsce z wyłączeniem trasy OS’ów oraz parku zamkniętego). Napraw przy modelu może dokonywać zawodnik lub dowolna osoba przez niego wyznaczona. Napraw można dokonywać w każdej chwili trwania rajdu, poza czasem przebywania modelu w Parc Ferme.

 

8.    Listy Startowe

Organizator ogłasza listy startowe najpóźniej na 12 godzin przed rozpoczęciem rajdu. Lista startowa na pierwszy rajd w sezonie budowana jest na podstawie klasyfikacji generalnej sezonu poprzedniego. Na kolejne rajdy sezonu listy startowe budowane są na podstawie klasyfikacji generalnej sezonu bieżącego. W uznaniu dla umiejętności zawodników rzadko startujących w RLM Organizator zastrzega sobie prawo przesunięć ich pozycji startowych w celu poprawienia bezpieczeństwa rywalizacji i niekolidowania ze sobą przejazdów poszczególnych zawodników.

 

9.    Rozkładanie i Składanie Trasy

Każdy z uczestników ma obowiązek stawić się na miejscu rajdu o godzinie wyznaczonej przez Organizatora i uczestniczyć aktywnie w rozkładaniu trasy. Po zakończeniu rywalizacji wszyscy zawodnicy pomagają w sprzątaniu miejsca rajdu. Wyniki zawodów zostaną ogłoszone dopiero po uporządkowaniu terenu rajdu. Brak aktywnej pomocy przy sprzątaniu skutkuje dyskwalifikacją, a w przypadkach szczególnych odmową przyjęcia zgłoszeń na kolejne zawody.
W przypadku uczestników dojeżdżających spoza rejonu Warszawy istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku uczestnictwa w rozkładaniu trasy, po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem. Składanie trasy jest obligatoryjne dla wszystkich. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek dbać o wyznaczoną trasę rajdu i niezwłocznie ją naprawiać, o ile nie spowoduje to problemów przy przejeździe kolejnego zawodnika.

 

10.   Zapoznanie z trasą

Zapoznanie z trasą obywa się przed każdym z OS’ów dla zawodników pełniących role sędziów, ich obowiązkiem jest zapamiętanie i egzekwowanie sposobu pokonywania każdego z OS przez startujących zawodników.
W przypadku gdy Organizator rajdu zaplanuje start zawodników w grupach, po zakończeniu każdego z OS jeden z sędziów technicznych ma obowiązek przekazać/potwierdzić jednemu z sędziów technicznych kolejnej grupy sposobu pokonywania trasy przez jego grupę, tak by zapewnić identyczny sposób przejazdu dla każdej z grup.


Przed startem do każdego OS’u sędzia techniczny, Organizator lub osoba przez niego upoważniona dokonuje omówienia sposobu pokonania trasy z uwzględnieniem przewidzianych kar regulaminowych za ominięcie lub potrącenie elementów trasy. Jest to jedyny sposób zapoznania się z trasą OS’ów. Jazda modelem po wyznaczonej trasie któregokolwiek OS’u w dniu rajdu (do momentu jego zamknięcia) jest zabroniona, zawodnik niestosujący się do tego zakazu otrzymuje karę czasową lub decyzją kolegium arbitrażowego zostaje zdyskwalifikowany.

 

11.   Kary czasowe i wykluczenia z rajdu

 

12.   Rywalizacja w klasach

W sezonie 2023 zawodnicy dodatkowo będą rywalizować w klasach. Zawodnicy do klas w sezonie 2023 będą przypisywani raz, na początku sezonu według miejsc zajętych w klasyfikacji generalnej w sezonie 2022. Zawodnicy niesklasyfikowani w RLM w sezonie 2022, więc nieprzypisani do żadnej z klas, mogą wystartować w rajdzie RLM w klasie WRC3. Przypisanie do poszczególnych klas w sezonie 2023 obrazuje tabela poniżej:


migracja klas.2022Reszta zawodników zostaje przypisana do klasy WRC3. Po zakończonycm sezonie następuje migracja zawodników wg następującego schematu:
– Dwóch ostatnich zawodników klasy WRC spada do klasy WRC2,
– Dwóch pierwszych zawodników klasy WRC2 awansuje do klasy WRC,
– Trzech ostatnich zawodników klasy WRC2 spada do klasy WRC3,
– Trzech pierwszych zawodników klasy WRC3 awansuje do klasy WRC2.

 

13.   Punktacja zawodników

Zasady ogólne:
o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej Rajdowej Ligi Mazowsza oraz kolejnych pozycjach na zakończenie sezonu decyduje ilość punktów zdobytych podczas sezonu. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników, o wyższej pozycji decyduje liczba wyższych pozycji zajętych w rundach w trakcie całego sezonu.
o zwycięstwie w klasie RLM decyduje ilość punktów zdobyta podczas sezonu w danej klasie. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników o wyższej pozycji w klasie decyduje liczba wyższych pozycji zajętych w trakcie sezonu w tej klasie.
W sezonie RLM 2023 odbędzie się 7 rund. Do końcowej klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji w klasach brane będą wyniki zawodników z 6 rund (w przypadku rozegrania niepełnej ilości rund w sezonie lub rozegrania rund dodatkowych, będzie to ilość o 1 mniejsza od całkowitej liczby rozegranych rund).
Jeżeli zawodnik weźmie udział we wszystkich rundach rozegranych w sezonie RLM 2023, sam decyduje o tym, która runda ma nie być brana pod uwagę w klasyfikacjach. Jeżeli zawodnik nie zrobi tego w terminie wskazanym przez Organizatora, zostanie odrzucony wynik z rundy z najsłabszym rezultatem uzyskanym w klasyfikacji generalnej.

W sezonie RLM 2023 prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja generalna juniorska dla zawodników, którzy w dniu 26. marca 2023 nie będą mieli ukończonego 13 roku życia. Zawodnik, który kończy 13 rok życia w danym sezonie może ukończyć sezon startując w grupie Junior.

Każda runda RLM punktowana jest w sposób jednakowy w klasach, klasyfikacji generalnej i klasyfikacji juniorskiej, na zasadach opisanych poniżej:

tabelka punktacji 2020

o zwycięstwie i kolejnych zajętych pozycjach w rundzie w klasyfikacji generalnej decyduje całkowity czas przejazdu wszystkich OS’ów oraz ewentualnych kar czasowych nałożonych na zawodnika. Zawodnicy zdyskwalifikowani nie są uwzględniani w klasyfikacji rajdu. Klasyfikacja w poszczególnych klasach budowana jest w sposób analogiczny. Ilość punktów, które zostają przyznane zawodnikowi w klasyfikacji generalnej oraz w klasie determinowana jest przez zajęte miejsce oraz ilość osób, które ukończyły rajd w/g klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji klas.
Zawodnik zostaje sklasyfikowany w swojej klasie pod warunkiem ukończenia rajdu przez co najmniej 2 zawodników z danej klasy/klasyfikacji.

Ponadto, zawodnik otrzymuje dodatkowy punkt za każdy wygrany OS w rajdzie.

 

14.   Sędziowanie

Na każdym rajdzie jego Organizator powołuje grupę sędziów. Osoby te losowane lub wskazywane przez Organizatora mogą być zawodnikami startującymi w danym rajdzie ze stażem co najmniej 3 ukończonych zawodów lub osobami związanymi z organizacją RLM. Sędzia zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
Sędzia Główny – odpowiada za przebieg rajdu zgodny z regulaminami, przyjmuje protesty zawodników, powołuje kolegium arbitrażowe rozpatrujące protesty, zatwierdza wyniki rajdu.
Sędzia Techniczny – odpowiada za zgodność modeli ze specyfikacją, przeprowadza badania techniczne modeli (osobiście lub z pomocą wyznaczonych osób).
Sędziowie Czasowi – odpowiedzialni są za płynne rozegranie przejazdu OS’u, pomiar czasu wszystkim jadącym na OS’ie zawodnikom, naliczanie ewentualnych kar zawodnikom popełniającym wykroczenia lub serwisantom za nieobecność lub niewłaściwy serwis.
Jedna osoba nie powinna pełnić na rajdzie, więcej niż 2 funkcji.

Sędziowie Sportowi (funkcja "Cienia") - wyznaczony dla każdego zawodnika indywidualnie sędzia podążający za nim podczas przejazdu. Do jego obowiązków należy naprawa trasy uszkodzonej przez model pokonujący trasę, zwracanie uwagi zawodnikowi na ewentualne nieprawidłowości regulaminowe na trasie przejazdu i raportowanie ich Sędziemu Czasowemu. W przypadku Sędziego Sportowego nie obowiązuje wymóg co najmniej 3 ukończonych zawodów.

 

15.   Kolegium arbitrażowe

Kolegium arbitrażowe, powoływane jest przez Sędziego Głównego w przypadku wpłynięcia protestów zawodników.
Kolegium składa się z min. 3 osób:
– Sędziego Głównego,
– Sędziego Czasowego, gdy protest dotyczy przejazdu na konkretnym OS’ów lub Sędziego Technicznego, gdy protest dotyczy łamania postanowień Regulaminu Technicznego,
– Organizatora Rundy lub innej osoby powołanej przez Sędziego Głównego

Kolegium Arbitrażowe może zasięgać opinii świadków rozpatrywanego zdarzenia lub innych zawodników. Kolegium zbiera się w przerwie pomiędzy OS’ami lub po zakończeniu rajdu, ale przed ogłoszeniem jego wyników. W szczególnych przypadkach Kolegium zbiera się natychmiast po zgłoszeniu nieprawidłowości, szczególnie, gdy dotyczy to przebiegu OS czy sposobu lub dokładności pomiaru czasu. Rozstrzygnięcia Kolegium Arbitrażowego są jawne i są ogłaszane niezwłocznie wszystkim uczestnikom.

 

16.   System Super Rally

System Super Rally dotyczy zawodników, którzy napotkają na kłopoty techniczne podczas rajdu. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny zawodnik nie ukończy OS’u, a zdecyduje się na kontynuowanie jazdy na kolejnych OS’ach, to, jako czas uzyskany na nieukończonym OS’ie zostanie mu zapisany wynik 200% sumarycznego czasu najszybszego zawodnika na danym OS’ie (czas przejazdu i ewentualne kary)

Z systemu Super Rally ma prawo skorzystać każdy zawodnik wg następujących zasad:
– liczba OS’ów, na których zawodnik otrzymał czas obliczony według SR nie może przekroczyć 50% liczby rozegranych OS’ów
– taryfa SR może zostać naliczona na 1-szym OS’ie rajdu oraz na ostatnim OS’ie rajdu tylko, jeżeli zawodnik wystartuje na danym odcinku. Zasada ta nie dotyczy pozostałych OS’ów rajdu.

 

17.   Protesty

Każdy zawodnik ma prawo złożyć protest dotyczący niewłaściwego przebiegu zawodów lub złamania któregokolwiek z punktów Regulaminu lub innych przepisów obowiązujących w danej rundzie RLM. Protesty należy składać w formie ustnej do Sędziego Głównego w czasie do 10 min po zakończeniu OS’u, którego protest dotyczy. Protesty nie są przyjmowane w trakcie trwania przejazdów zawodników oraz po ogłoszeniu wyników rajdu. w szczególnych okolicznościach, gdy uwagi dotyczą przebiegu OS, sposobu lub dokładności pomiaru czasu protest powinien być złożony niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości.

 

18.   Regulacje techniczne modeli

W RLM startować mogą jedynie modele samochodów zdalnie sterowanych z napędem elektrycznym wykonane w podziałce 1:10.

Podwozie:
– szerokość - 157–205 mm,
– rozstaw osi - 205–267 mm,
Dopuszcza się pełny tuning podwozia, tj. elementy wykonane dowolnego materiału, elementy pozwalające na dodatkowe ustawienia, amortyzatory dowolnego typu i rozmiaru (po jednym na koło), łożyska każdego rodzaju, pokrywy. Zderzaki są zalecane, ale niewymagane. Jedynym warunkiem dopuszczenia modyfikacji jest niewystawanie elementów podwozia poza obrys karoserii.

Napęd:
Modele mogą być napędzane jednym silnikiem elektrycznym.

Masa modelu:
Nie określa się minimalnej masy modelu.

Wymiary karoserii:
– długość – 320-500 mm,
– szerokość – 160-220 mm (nie licząc lusterek),
– wysokość – dowolna.
Dopuszcza się stosowanie spojlerów, również wystających poza obrys karoserii, jednak nie więcej niż 15 mm dla każdego z wymiarów.

Karoseria:
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie karoserii będących odwzorowaniem pojazdów, które przynajmniej jednokrotnie wystartowały w rajdzie zaliczanym do Rajdowych Mistrzostw Świata, Rajdowych Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Regionalnych rozgrywanych w ramach przepisów FIA. W przypadku pojazdów niepopularnych obowiązek dowiedzenia tego faktu należy do zawodnika.
UWAGA: zawodnicy rozpoczynający starty w RLM mają prawo wystartować w dwóch rajdach modelem z karoserią niespełniającą powyższego warunku.
Karoseria musi być pomalowana oraz posiadać naniesione dowolną metodą znaki sponsora (istniejącego lub fikcyjnego), tj. reklamy, logotypy itp.
Nie dopuszcza się karoserii w malowaniu cywilnym (bez reklam, logotypów sponsora) oraz odwzorowań samochodów specjalnych (karetka, radiowóz, taksówka, itp).

Aparatura:
Każdy model musi być sterowany aparaturą pracującą w systemie proporcjonalnym z wymiennymi kwarcami, syntezą częstotliwości lub DSM (tzw. spektrum). Każdy zawodnik używający aparatury z wymiennymi kwarcami musi posiadać 2 komplety sprawnych kwarców współpracujących z jego aparaturą. Zawodnicy używający aparatury z syntezą częstotliwości zobowiązani są do zadeklarowania 2 częstotliwości na etapie rejestracji, z czego pierwsza traktowana jest, jako główna i z taką należy przedstawić model do badania technicznego w dniu rajdu.
Nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych wspomagających kierowanie modelem poprzez ingerencję w pracę serwa skrętu (żyroskopy, systemy kontroli trakcji). Sterowanie serwem skrętu może odbywać się jedynie przez zawodnika przy pomocy aparatury zdalnego sterowania.

Koła:
Dopuszcza się stosowanie kół o maksymalnej średnicy zewnętrznej 75 mm i szerokości 15–32 mm. Dopuszcza się stosowanie opon pełnych (piankowych, z mikrogumy) i gumowych z wkładkami lub bez, w sezonie 2019 nie wolno stosować opon z metalowymi kolcami. Opony można modyfikować we własnym zakresie w ramach spełnienia wymogów wymiarów minimalnych i wysokości, w szczególności dotyczy to zmieniania wzoru bieżnika, jego głębokości czy ilości nacięć oraz profilu czy kształtu opony.
Organizator każdej rundy ma możliwość dopuścić, bądź ograniczyć typ i rodzaj opon, możliwych do używania w trakcie danej rundy. Średnicę opony mierzy się bez kolców.
Nie dopuszcza się stosowania pełnych felg typu disc!

 

19.   Pozostałe postanowienia

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy RLM w trybie głosowania.


LOS DESPERADOS
Organizator Rajdowej Ligi Mazowsza

 

 

Aneks do przepisów spowodowany wprowadzeniem klasy ROOKIE

Klasa ROOKIE

Klasa ta została stworzona w celu umożliwienia startu w rajdzie osobom, które nie posiadają modelu spełniającego wymagania techniczne regulaminu RLM 2023. Udział w rajdzie ma być dla nowych zawodników okazją do spróbowania swoich sił na odcinkach specjalnych i przekonania się, czy rajdy RC mają szansę stać się ich nową pasją. Z uwagi na charakter tej klasy wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia w regulaminie RLM 2023.

 

4.    Koszt udziału

W przypadku cofnięcia dopuszczenia do startu w rajdzie zawodnikowi klasy ROOKIE przysługuje zwrot poniesionego kosztu udziału.

5.    Rejestracja, badania i kontrole techniczne

Zawodnikowi klasy ROOKIE można cofnąć dopuszczenie do startu, jeśli:
– jego jazda powoduje zniszczenia trasy niemożliwe do usunięcia przez serwis odbywający się na zwykłych zasadach
– czas przejazdu 3 kolejnych odcinków specjalnych przekracza 300% sumy czasu najszybszego zawodnika na danych OS’ach
– w inny sposób narusza regulamin

12.   Rywalizacja w klasach

Zawodnicy startujący w klasie ROOKIE nie są klasyfikowani w klasach WRC, WRC2 i WRC3 ani w klasyfikacji generalnej.

13.   Punktacja zawodników

Zawodnicy startujący w klasie ROOKIE nie otrzymują punktów.

16.   System Super Rally

Jako czas na nieukończonym OS’ie zawodnikowi klasy ROOKIE zostanie zapisany wynik 150% sumarycznego czasu NAJWOLNIEJSZEGO zawodnika na danym OS’ie z klas WRC, WRC2 i WRC3.

18.   Regulacje techniczne modeli

W klasie ROOKIE startować mogą jedynie modele samochodów zdalnie starowanych z napędem elektrycznym o szerokości nieprzekraczającej 250mm. Pozostałe regulacje techniczne nie mają zastosowania dla klasy ROOKIE.

19.   Pozostałe postanowienia

Ilość startów zawodnika w klasie ROOKIE ogranicza się do:
– trzech w przypadku zawodników do 18 r.ż.
– jednego w przypadku zawodników starszych

Punkty 1 – 3, 6 – 11, 14, 15, 17: stosuje się w niezmienionym brzmieniu.